Arama
Kategoriler
  Menü Kapat

  Aydınlatma Metni "Gizlilik Politikası"

  WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

   

  ALTINIŞIK MARKET A.Ş.

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

   

  ALTINIŞIK MARKET A.Ş. (Bundan sonra “Altınışık Market” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Veri Sorumlusu

  ALTINIŞIK MARKET A.Ş. olarak (Bundan sonra “Altınışık Market olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

  KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

  Kimlik Bilgileri

  :

  Adı-soyadı,T.C Kimlik numarası,

  İletişim Bilgileri

  :

  Adres, telefon numarası, e-posta adresi

  Finansal Bilgileri

  :

  Banka hesap bilgileri

  Diğer

  :

   Araç plaka bilgisi, güvenlik kamera kayıtları, satın alınan ürün bilgisi

   

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz,

  • Perakende satış hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  • Altınışık Market’un satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
  • Altınışık Market tarafından sunulan ürünlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
  • Müşteri memnuniyetinin artırılmasının sağlanması,
  • Altınışık Market ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
  • Müşterilerin ve ziyaretçilerin hukuki güvenliğinin temin edilmesi,
  • Altınışık Market ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • E-ticaret kapsamında web sitesi ve/veya uygulama üzerinden verilecek siparişlerin teslimatı ve kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
  • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

   

  amaçlarıylaKVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

   

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

  • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
  • Muhasebe süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile anlaşmalı olunan yeminli mali müşavir ve bağımsız denetim şirketi ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.
  • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

   

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

  • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
  • İlgili kişi tarafından kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
  • Altınışık Market bünyesinde mağazaların giriş-çıkış ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.
  • Mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, sadakat programımız(?) ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” (?) olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

   

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarakhaklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • “Macun Mahallesi 204. Cadde NO : 18Macunköy/ANKARA”adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • admin@altinisikmarket.com şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle admin@altinisikmarket.com adresine elektronik posta göndererek

  veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Altınışık Market, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, ilgili kişinin başvurusu, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

  1. Değişiklik ve Güncellemeler

  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Altınışık Market kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

  Aydınlatma Metninin en güncel haline http://www.altinisikonline.com/aydinlatma-metni-gizlilik-politikasi adresinden ulaşılabilecektir.